Nierzetelny i nieterminowy kontrahent może zdarzyć się każdemu  przedsiębiorcy. Czy od razu należy wytaczać ciężkie działa?


1. Ponaglenie


Do tego zawsze zachęcam, bo i tak żyjemy w czasach wszechobecnych nieporozumień i złości. Spróbuj zadzwonić, napisać, dowiedzieć się co mogło się wydarzyć. Nie zakładajmy od razu, że wszyscy chcą nas oszukać. W kontaktach biznesowych między przedsiębiorcami opóźnienia się zdarzają, wiadomo. Być może tak też stało się tym razem, być może księgowość zawaliła sprawę i pominęła fakturę. Spróbuj zachować spokój i skontaktuj się z kontrahentem.


2. Odsetki


Zgodnie z art. 481 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku zobowiązań terminowych (np. wystawiona faktura z określonym terminem zapłaty) kluczowe jest określenie wymagalności roszczenia, ponieważ wyznacza ono moment, w którym wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia głównego (np. należności z faktury). Natomiast od dnia następującego po dniu wymagalności, w przypadku braku zapłaty ze strony dłużnika, wierzyciel może naliczać odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia.

Przykład: Przedsiębiorca A wystawił fakturę na rzecz przedsiębiorcy B z terminem płatności do 15 lutego 2018 r. Zgodnie z powyższym, od dnia 16 lutego 2018 r. uprawniony jest do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia. Odsetki powinny być naliczane do dnia zapłaty.

Kwestię odsetek oraz ich rodzajów omówię innym razem.


3. Wezwanie do zapłaty


Tytułowane często przedsądowym wezwaniem do zapłaty bądź ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty.

Kolejnym krokiem jest skierowanie do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty. Możesz to zrobić sam_a bądź przez profesjonalnego pełnomocnika.

Jeżeli zdecydujesz się samodzielnie wystosować wezwanie do zapłaty, pamiętaj o niezbędnych elementach i określ w nim:

  1.  dane wierzyciela;
  2. dane dłużnika;
  3. podstawę prawną swojego roszczenia;
  4.  kwotę zadłużenia;
  5. dochodzone odsetki, np. „wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych” lub „wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia x do dnia zapłaty„;
  6. termin wymagalności roszczenia;
  7. rachunek bankowy do dokonania wpłaty;
  8. termin, w którym dłużnik powinien spłacić zadłużenia -> np. w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma;
  9. wskazanie konsekwencji w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, np. „przedmiotowe pismo proszę potraktować jako ostateczną próbę pozasądowego rozwiązania sporu w rozumieniu art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. Brak reakcji z Pana/Pani strony spowoduje niezwłoczne skierowanie powództwa do właściwego sądu, bez prowadzenia dalszej korespondencji w tej sprawie„;
  10. własnoręczny podpis.

4. Rekompensata


Rekompensata bywa często zapominaną instytucją, która została określona w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek (…) przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty: 1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych; 2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych; 3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.


5. Zwrot kosztów odzyskiwania należności


Poza rekompensatą, wierzycielowi przysługuje również zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających kwotę rekompensaty, oczywiście w uzasadnionej wysokości.

 


W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze mną. Zajmuję się dochodzeniem należności w imieniu moich Klientów.