Linkedin IconInstagram IconFacebook Icon

Polityka prywatności

Specjalizuję się w ochronie danych osobowych i nie wyobrażam sobie, że można pomijać ten aspekt w prowadzonej działalności gospodarczej. Żyjemy w czasach, w których dane osobowe stanowią cenny „towar” rynkowy wykorzystywany w celach marketingowych i sprzedażowych.

Chcę, żebyś w czasie korzystania z moich usług czuł_a się komfortowo i wiedział_a, że przykładam dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje sposób, w jaki postępuję z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem strony internetowej https://bettercallmika.pl („Strona”), a także z informacjami zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim urządzeniu, nawet jeżeli informacje te nie stanowią danych osobowych.

Zapoznaj się uważnie z zawartymi poniżej informacjami, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu (e-mail: odo@bettercallmika.pl).

I. ADMINISTRTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Mika Łukasik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BCM Kancelaria Radcy Prawnego Mika Łukasik, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5223165249, REGON: 384052373 („Administrator”).

Administrator dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO).

II. PRZEDSTAWICIEL:

W celu skutecznej i prawidłowej ochrony danych osobowych, Administator wyznaczył przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych („Przedstawiciel”).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Przedstawicielem drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu: iod@bettercallmika.pl bądź skierować pismo na adres korespondencyjny Administratora (ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa).

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W celu skorzystania ze Strony nie masz obowiązku podawać jakichkolwiek danych osobowych. Administrator jest jednak uprawniony do gromadzenia dobrowolnie przez Ciebie udostępnionych danych osobowych. Strona została wyposażona we wszelkie systemy oraz narzędzia używane do przetwarzania danych osobowych dla celów wymienionych w pkt. V Polityki.

W sytuacji, gdy dobrowolnie zdecydujesz się skorzystać z dostępnych funkcjonalności Strony (np. z formularza kontaktowego), Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie pozyskana przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

O zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych zostaniesz poinformowany_a przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Strona nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnej kategorii danych osobowych określonych w Art. 9 RODO (tzw. danych wrażliwych) oraz Art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i czynów zabronionych).

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe podane w formularzach dostępnych na Stronie, w szczególności w formularzu kontaktowym, formularzu zakupowym oraz w ramach ewentualnych reklamacji związanych z funkcjonowaniem Strony.

(a)     formularz kontaktowy

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na kontakt z Administratorem za pośrednictwem dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne oraz
 • adres e-mail.

Podanie tych danych jest niezbędne do wysłania wiadomości e-mail i realizacji związanego z tym celu.

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości.

(b)     formularz zamówienia

W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć zamówienie w sklepie dostępnym na Stronie, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia:

 • dane identyfikacyjne,
 • adres rozliczeniowy oraz
 • adres-email.

Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niezbędnym jest wskazanie:

 • nazwy firmy,
 • adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz
 • numeru NIP.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu. 

(c)     reklamacje

W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne oraz
 • adres e-mail lub adres korespondencyjny.

Podanie tych danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

(c)     rekrutacje

W sytuacji, gdy zdecydujesz się wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu),
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie tych danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.  Niepodanie danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

(a)     odpowiadania na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego

W sytuacji, gdy zdecydujesz się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, będzie to równoznaczne z przekazaniem Administratorowi adresu e-mail jako adresu nadawcy wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu.

Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona przez Ciebie, w trybie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda. Po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w trybie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na archiwizacji korespondencji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Ponadto, w treści wiadomości możesz dobrowolnie zawrzeć również inne dane osobowe, jeżeli uważasz, że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi. 

Masz prawo domagać się od Administratora przedstawienia historii korespondencji, pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja okaże się uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora polegający przede wszystkim na obronie przed potencjalnymi roszczeniami, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(b)     obsługa zamówień

W sytuacji, gdy zdecydujesz się dokonać zamówienia za pośrednictwem sklepu dostępnego na Stronie Internetowej, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wystawienia faktury oraz uwzględnienia jej w prowadzonej dokumentacji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Po zakończeniu transakcji, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na archiwizacji zamówienia lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

(c)     rozpatrywanie reklamacji

W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony Internetowej bądź produktami, które nabyłaś/eś za pośrednictwem sklepu i złożysz ją za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu jej rozpatrzenia, które odbędzie się nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od złożenia reklamacji. Po upływie ww. okresu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

(d)     marketing bezpośredni

Administrator jest uprawniony do przetwarzania Twoich dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, adresu e-mail lub numeru kontaktowego również w celach marketingu bezpośredniego w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zgodnie z Rekomendacją R(85)20 Rady Europy dla Komitetu Ministrów Państw Członkowskich w sprawie ochrony danych osobowych używanych dla celów marketingu bezpośredniego z dnia 25 października 1985 r., na którą powołuje się również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w materiałach dotyczących marketingu, przez „marketing bezpośredni” należy rozumieć ogół działań, jak również wszelkich dotyczących go usług pomocniczych, umożliwiających oferowanie produktów lub usług bądź przekazywanie innych informacji do grupy ludności – za pośrednictwem poczty, telefonu lub innych bezpośrednich środków – w celach informacyjnych bądź w celu wywołania reakcji ze strony osoby, której dane dotyczą.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach realizacji marketingu bezpośredniego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora wskazany powyżej. Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez Administratora oraz żądania usunięcia danych osobowych znajdujących się na liście marketingowej.

W celu wniesienia sprzeciwu, zgłoszenia żądania usunięcia danych lub realizacji innych praw, o których mowa w pkt. VIII. Polityki, należy skontaktować się z Przedstawicielem drogą mailową pod adresem: iod@bettercallmika.pl bądź skierować pismo na adres korespondencyjny Administratora (ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa).

Administrator zapewnia, że w ramach tworzenia baz danych dla celów marketingu bezpośredniego wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych, z uwzględnieniem wymagań tego sektora.

W sytuacji, gdy Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, otrzymasz od Administratora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 lub art. 14 RODO.

(e)     prowadzenie postępowania rekrutacyjnego 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz biorąc udział w rekrutacji:   

 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego – Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie, o jakim mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy o pracę wymaga wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody, po każdorazowym wskazaniu celu przetwarzania przez Administratora. W takiej sytuacji podstawę przetwarzania tych danych stanowił będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub 
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego – Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku umów cywilnoprawnych). 

Okres przechowywania danych:

Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych potrzeb Administratora. Dane mogą być udostępniane w szczególności podwykonawcom Administratora, z którymi Administrator współpracuje przy przetwarzaniu danych lub świadczeniu na Twoją rzecz usług.

Administrator nie będzie ujawniać Twoich danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy:   

 1. wyrazisz na to zgodę;
 2. będzie to niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Administratora
  z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przetwarzania danych;
 3. Twoje dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, operatorom pocztowym, współpracującym z Administratorem przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne takie jak m.in. usługi marketingowe, hostingowe czy informatyczne;
 4. będzie to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa struktury informatycznej, w tym płatności on-line;
 5. będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów podatkowych;
 6. będzie to uzasadnione żądaniem instytucji państwowych lub organów wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku realizacji płatności on-line wszystkie dane osobowe dotyczące płatności przekazywane są przez Ciebie bezpośrednio podmiotowi realizującemu płatność – PayPro S.A. Dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ww. podmiot Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a PayPro S.A.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne w celu należytego świadczenia usług w ramach Strony Internetowej. Okres ten jest uzależniony od w jakim celu Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i wynosi:

(a)     w zakresie odpowiadania na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego

Co do zasady korespondencja jest na bieżąco usuwana, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem korespondencji, która podlega archiwizacji na wypadek zabezpieczenia interesów Administratora, w szczególności, gdy dojdzie do nawiązania współpracy z Administratorem bądź w sytuacji, gdy archiwizacja może okazać się niezbędna do ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń.

Archiwizacja korespondencji w ww. sytuacjach stanowi uzasadniony interes Administratora, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

(b)     obsługa zamówień

Dane dotyczące realizacji zamówień będą przetwarzane przez czas niezbędny do jego realizacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, który wynosi – w zależności od tego czy dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy jako konsument – trzy lata bądź sześć lat. Faktury zawierające dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

(c) rozpatrywanie reklamacji

Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych reklamacji będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po tym czasie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW STRONY:

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa:

(a)     cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 RODO.

(b)     dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m.in. o:

 • celach przetwarzania;
 • kategoriach danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,

na podstawie Art. 15 RODO;

(c)     sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, na podstawie Art. 16 RODO;

(d)     usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe:

 • przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;
 • wycofałeś_aś zgodę, a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych;
 • wniosłeś_aś sprzeciw, który Administrator uznał za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem,

na podstawie Art. 17 RODO;

(e)     ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, wówczas Administrator ograniczy ich przetwarzanie na czas potrzebny im do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez Administratora danych osobowych;
 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś_aś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do czasu podjęcia przez Administratora decyzji co do zasadności sprzeciwu,

na podstawie art. 18 RODO;

(f)     kopii danych osobowych, które dostarczyłeś_aś Administratorowi ich otrzymania przez Ciebie lub inny wskazany przez Ciebie podmiot, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe – w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli Administrator wykorzystuje Twoje dane na podstawie zgody, w celu świadczenia usług lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie art. 20 RODO;

(g)     wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu Administrator rozważy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizują wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO;

(h)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

IX. PLIKI COOKIES:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Są one zapisywane na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych plików cookies niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Strony Internetowej oraz bezpieczeństwa korzystania z niej („niezbędne pliki cookies”).

Zgodę możesz wyrazić przez przystąpienie do korzystania ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies klikając przycisk „Zaakceptuj i zamknij”.

Komunikat dotyczący plików cookies wyświetli się, gdy pierwszy raz odwiedzasz Stronę Internetową i będzie się wyświetlał za każdym razem aż do momentu zaakceptowania plików cookies bądź zmiany ustawień za pomocą przycisku „Ustawienia cookies”. Po dokonaniu wyboru komunikat nie będzie się już wyświetlał, ale w każdym momencie możesz skorzystać z zakładki „Ustawienia cookies”, aby dokonać stosownych zmian.

Przez odpowiednią zmianę ustawień cookies możesz usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie pliki, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do działania Strony. 

Strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

(a)     niezbędne pliki cookies

Niektóre z wykorzystywanych przez Administratora plików cookies są niezbędne do funkcjonowania Strony i nie mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z niej.

Ponadto, w ramach niezbędnych plików cookies Administrator przechowuje informacje dotyczące dokonywanych wyborów użytkowników w zakresie akceptowanych plików cookies. Działanie to Administrator opiera na uzasadnionym interesie polegającym na obowiązku rozliczalności w zakresie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Niezbędne pliki cookies służą usprawnieniu i ułatwieniu dostępu do Strony.

(b)     Google Analytics

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google Analytics Google LLCm 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu dalszej optymalizacji Strony Internetowej, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odwiedzając po raz pierwszy na Stronę decydujesz czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Administratora z tego narzędzia. Pamiętaj, że swoją decyzje możesz w każdej chwili zmienić wchodząc w „Ustawienia cookies”.

Google Analytisc w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Strony. Zgromadzone w tej sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych.

Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratora Google, jak również możliwość kontaktu oraz prawa, które Ci przysługują w tym zakresie oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. W sytuacji, gdy ograniczysz możliwość zapisywania i odczytu plików cookies, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony.

X. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

Strona posiada wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowały Twoje dane zbierane w trakcie wizyty na Stronie, przez odwiedzeniem Strony wyloguj się z serwisu. Możesz również uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenie dla Twojej przeglądarki.

Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych przez użytkownika Strony mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników oraz dostawców danej aplikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzanych przez użytkowników do aplikacji społecznościowych, również na profilach zawodowych Administratora dostępnych w tych aplikacjach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Na Stronie (w artykułach, postach, wpisach czy komentarzach) mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Stroną.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki użytkowników korzystających ze Strony.
 3. Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna treść Polityki Prywatności.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie Internetowej. Administrator poinformuje użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie za pośrednictwem Strony Internetowej w zakładce „Polityka Prywatności”, a odpowiednich przypadkach zgłosi je drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą. 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 12 lipca 2022 r.