Linkedin IconInstagram IconFacebook Icon

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG, PAKIETÓW USŁUG PRAWNYCH ORAZ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
PRZY UŻYCIU SERWISU INTERNETOWEGO:  
https://bettercallmika.pl

(„Regulamin”)

ARTYKUŁ 1
INTERPRETACJA

 1. Tytuły użyte w Regulaminie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nim.
 2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie.
 3. Czynności związane z Produktem” oznacza każdą czynność faktyczną lub prawną, która wiąże się z korzystaniem lub rozporządzaniem Produktem, niezależnie od tego czy czynność ta jest odpłatna i czy dokonuje jej Użytkownik czy osoba trzecia. Czynności związane z Produktem muszą być zgodne z Postanowieniami Licencyjnymi.
 4. Formularz Zamówienia” oznacza dostępny w Serwisie formularz, który służy do składania Zamówień przez Klientów.
 5. Informacja Handlowa” oznacza informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), w szczególności reklamy, ofertę handlową oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu bądź Sklepu.
 6. Klient” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu lub składa Zamówienie w ramach Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem może być zarówno Konsument, Przedsiębiorca jak i Przedsiębiorca Uprzywilejowany.
 7. Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 8. Konsument” oznacza osobę fizyczna, która korzysta z Serwisu bądź za pośrednictwem Sklepu dokonuje zakupu Produktów w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego.
 9. Kwartał” oznacza ułamkową część roku kalendarzowego wynoszącą 1/4/ (słownie: jedną czwartą). Godziny świadczenia Usług w ramach Pakietu Usług Prawnych będą rozliczane w 4 (słownie: czterech) kwartałach: I kwartale trwającym od stycznia do marca, II kwartale trwającym od kwietnia do czerwca, III kwartale trwającym od lipca do września oraz IV kwartale trwającym od października do grudnia.
 10. Pakiet Usług Prawnych” oznacza jednej z wybranych przez Klienta pakietów świadczenia usług prawnych. Informacja o aktualnie dostępnych pakietach znajduje się w Serwisie, w zakładce „pakiety prawne”.
 11. Produkt” oznacza Treść Cyfrową, którą Użytkownik może nabyć od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, w tym m.in. artykuł, poradnik, pakiet dokumentów, arkusze kalkulacyjne, wzory dokumentów. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format jest zależny od jego zawartości (w szczególności: doc, docm, docx, pdf, pot, potm, potx, pps, ppsm, ppsx, xla, xlam, xlm, xls, zip).
 12. Przedsiębiorca Uprzywilejowany” oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nie korzysta z Serwisu bądź nie dokonuje zakupu Produktów w Sklepie w ramach prowadzonej działalności zawodowej, lecz dokonuje zakupu Produktów w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarcza, a z charakteru zakupionego Produktu wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 14. Serwis” oznacza portal internetowy dostępny przez sieć Internet działający pod domeną, której właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca, tj.: https://bettercallmika.pl.
 15. Sklep” oznacza sklep internetowy dostępny przez sieć Internet, należący do Usługodawcy, dostępny w ramach Serwisu, pod adresem: https://bettercallmika.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Usługodawca oferuje Klientom Produkty.
 16. Treść Cyfrowa” oznacza dane wytwarzane oraz dostarczane w postaci cyfrowej, odpowiednio do definicji zawartej w art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta.
 17. Umowa Sprzedaży” oznacza umowę sprzedaży Produktów lub Usług zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu lub Sklepu.
 18. Usługa” oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, o których mowa w Regulaminie.
 19. Usługodawca” oznacza Mikę Łukasik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Better Call Mika, ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa, NIP: 5223165249.
 20. Ustawa o prawach autorskich” lub „pr. aut.” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.).
 21. Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 po. 1204 ze zm.).
 23. Zamówienie” oznacza czynności podejmowane przez Klienta polegające na wyborze – w ramach Sklepu – określonych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży tych Produktów, na warunkach wskazanych w Regulaminie.

ARTYKUŁ 2
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, w szczególności Umów Sprzedaży oraz umów o świadczenie usług prawnych w ramach posiadanego przez Klienta Pakietu Usług Prawnych, określając prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron oraz inne warunki umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujących przepisy prawa.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług, w sposób, który umożliwia odtwarzanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakt pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta.
 7. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie czy rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, Produktów czy składowych Serwisu, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 8. W przypadku, gdy nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem odrębna umowa, Regulamin określa wszelkie postanowienia dotyczące danej relacji Usługodawcy z Klientem.
 9. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie zaistnienia sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy, Strony związane są postanowieniami zawartymi w umowie.
 10. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://bettercallmika.pl/polityka-prywatnosci/.

ARTYKUŁ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu, Sklepu oraz wszelkich Produktów czy Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Podane na podstronach internetowych Sklepu informacje o Produktach, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Zasady korzystania z Serwisu oraz Sklepu, w tym warunki dokonywania Zamówień Produktów określa Regulamin.
 4. Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24/7 (słownie: dwadzieścia cztery godziny przez siedem dni w tygodniu), co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 5. Warunkiem zakupu Produktów jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

ARTYKUŁ 4
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca – za pośrednictwem Serwisu – umożliwia korzystanie z następujących Usług elektronicznych:

(a)   założeniu i utrzymywaniu konta Klienta;
(b)   zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia;
(c)   umożliwieniu nabycia Produktów zamieszczonych w Sklepie;
(d)   udostępnianiu artykułów, materiałów czy innych treści zamieszczonych w Serwisie;
(e)   umożliwienie dostępu do kursów bądź szkoleń on-line organizowanych przez Usługodawcę.

 1. Usługa konta Klienta jest dostępna po dokonaniu bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji konta przez Klienta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta.

ARTYKUŁ 5
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, w tym logo Usługodawcy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności: nazwa, układ graficzny, artykuły, teksty, dokumenty prawne (Regulamin, Polityka Prywatności, klauzule zgód, klauzule informacyjne), hasła, zdjęcia, grafiki, logotyp, układ tekstów, jak również Produkty stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 o pr. aut. („Utwory”).
 3. Utwory są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie bez zgody Usługodawcy jest zabronione pod rygorem skutków prawnych.
 4. Wykorzystywanie Utworów w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 6. Na podstawie Regulaminu Usługodawca udziela Klientom licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworów w zakresie nie większym niż konieczny do korzystania z dostępnych w Serwisie Usług. Licencja jest udzielana na czas świadczenia Usług. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje Produktów dostępnych w Sklepie ani Pakietów Usług Prawnych.
 7. Usługodawca udziela Klientom, którzy dokonali zakupu Produktu i uiścili należną cenę za Produkt, niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo (z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej) licencji na korzystanie z Produktu do własnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczej. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Klient nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu Produktów, których twórcą jest Usługodawca. Licencja obowiązuje od momentu otrzymania przez Usługodawcę pełnej płatności za Produkt. Klient nie posiada prawa udzielania dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu, jak również do dalszej odsprzedaży Produktu lub wprowadzania Produktu do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym użyczenia lub najmu.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej wygasa automatycznie w sytuacji, gdy Klient dopuści się naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 7 powyżej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Klient korzysta z Produktu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania bądź narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem z Produktów.
 9. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej bezwzględnie zabrania się Klientom – bez uprzedniej zgody Usługodawcy – działań polegających na:

(a)   trwałym lub czasowym zwielokrotnianiu Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
(b)    
wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji i zmian w strukturze Utworu, z wyjątkiem Produktów, które mogą być dostosowane do potrzeb Klienta;
(c)    
stosowania Utworów, ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;
(d)    
odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania za wynagrodzeniem i bez takiego wynagrodzenia osobom trzecim Utworów, ich kopii, modyfikacji oraz dokumentacji;
(e)    
dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Utworów, w tym prawami do Produktów na rzecz osób trzecich.

10. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Klienta dostępu do danej Usługi. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy, z wyjątkiem licencji na korzystanie z Produktów, która jest udzielana przez Usługodawcę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 7 powyżej.

11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących praw autorskich Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie skontaktować się z Usługodawcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z Utworami.

ARTYKUŁ 6
ZAKUP PRODUKTÓW

 1. Zakup Produktów za pośrednictwem Sklepu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe podmioty mogą dokonać zakupu kontaktując się indywidualnie z Usługodawcą.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów, w tym ich rodzaj oraz liczba, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów bądź Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia, a także akceptacja postanowień zawartych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 4. W procesie składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać wyboru formy płatności.
 5. Klient, przechodząc do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy Sprzedaży wiąże się z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy ceny w wysokości uzależnionej od wybranego Produktu bądź Usługi.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Klient uprawniony jest do rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne za pośrednictwem loginu (adresu e-mail Klienta) oraz ustalonego przez Klienta hasła („Konto Klienta”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 8. Założenie Konta Klienta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, które są oznaczone jako pola wymagane (obowiązkowe).
 9. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z posiadanego przez niego Konta Klienta.
 10. W przypadku istotnego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta lub pozbawienia Klienta korzystania z Konta Klienta, w trybie i ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, gdy Klient:

(a)   podczas rejestracji lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;
(b)   
korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
(c)   
korzysta ze Sklepu w sposób naruszający postanowienia Regulaminu;
(d)   
korzysta ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów lub Usługodawcy;
(e)   
udostępnia Produkty osobom trzecim;
(f)   
dostarcza lub powiela treści o charakterze obraźliwym lub wulgarnym, nawołującym do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszającym dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
(g)   
korzysta ze Sklepu w celu przesyłania lub zamieszczania niezamówionej Informacji Handlowej (spam).

11. Przed uiszczeniem ceny Klient zobligowany jest do uzupełnienia odpowiednich treści niezbędnych do zrealizowania transakcji zamieszczonych w Formularzu Zamówienia.

12. Zakupiony przez Klienta Produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, a także zostaje przesłany link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu za pośrednictwem automatycznej wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

ARTYKUŁ 7
KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW

 1. Produkty dostępne w Sklepie stanowią Treści Cyfrowe.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktów wystarczające jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (np. Open Office).
 3. W przypadku, gdy Klient nie może uruchomić pliku zawierającego Produkt, należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@bettercallmika.pl.
 4. W przypadku, gdy Produkt stanowi wzór dokumentu prawnego Klient uprawniony jest do jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. W ramach Umowy Sprzedaży, Usługodawca dostarcza Klientowi wyłącznie Treść Cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu.
 6. Usługodawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy podczas korzystania z zakupionego przez Klienta Produktu, w szczególności nie udziela Klientowi pomocy prawnej w tym zakresie. Klient uprawniony jest do skorzystania z dodatkowej pomocy prawnej w ramach odrębnego porozumienia z Usługodawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie.

ARTYKUŁ 8
CENY PRODUKTÓW, PAKIETÓW PRAWNYCH LUB USŁUG

 1. Ceny Produktów oraz Usług zamieszczonych Sklepie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT i inne koszty.
 2. Ceny Pakietów Prawnych zamieszczonych Serwisie są cenami netto i nie zawierają należnego podatku VAT. Do ostatecznej wysokości Wynagrodzenia należnego Usługodawcy zostanie doliczony należny podatek VAT.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów, Pakietów Prawnych bądź Usług, wycofywania Produktów bądź Usług oraz wprowadzania nowych Produktów bądź Usług, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w ust. 3 powyżej.

ARTYKUŁ 9
FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient uprawniony jest do wybrania następujących form płatności za zamówione Produkty bądź Usługi:

(a)   przelew bankowy – cena płatna bezpośrednio na konto Usługodawcy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia Zamówienia. W przelewie, w polu „Tytuł” należy wpisać numer Zamówienia;
(b)   szybkie płatności – cena płatna bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24. W przelewie, w polu „Tytuł” zostanie automatycznie wygenerowany numer płatności.

2. Regulamin przelewów elektronicznych, o których mowa w ust. 1 lit. (b) powyżej znajduje się pod adresem pośrednika płatności internetowych Przelewy24: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 1 lit. (a) powyżej i nie dokona płatności w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia Zamówienia, Usługodawca anuluje Zamówienie i poinformuje o tym Klienta w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

4. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Klienta, w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani innych danych o podobnym znaczeniu.

5. Datą zapłaty za Produkty bądź Usługi jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora Przelewów24 o zaksięgowaniu transakcji lub uznanie rachunku bankowego Usługodawcy.

6. Niezwłocznie po dokonaniu płatności ceny za dany Produkt bądź Usługę, Klient uzyskuje dostęp do Produktów bądź Usług.

7. Usługodawca wystawia faktury i przesyła je drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail (podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia).

8. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.

9. Brak zapłaty za świadczone przez Usługodawcę Usługi odpłatne uprawnia Usługodawcę do uniemożliwienia korzystania z nich.

10. Jeżeli Klient uiścił należną cenę za korzystanie z Usług, w szczególności porad prawnych on-line, szkoleń lub kursów on-line, lecz nie korzysta z nich z własnej winy, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot ceny.

ARTYKUŁ 10
TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRODUKTU

 1. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem:

(a)   przelewu bankowego, o którym mowa w Art. 7 ust. 1 lit. (a) Regulaminu, udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Usługodawcy;
(b)   szybkich płatności, o których mowa w Art. 7 ust. 1 lit. (b) Regulaminu, udostępnienie (przesłanie) zamówionego Produktu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia operatora szybkich płatności o zaksięgowaniu transakcji.

ARTYKUŁ 11
PAKIETY USŁUG PRAWNYCH

 1. Szczegółowe warunki współpracy z Usługodawcą w ramach Pakietu Prawnych określa Regulamin oraz umowa o świadczenie usług prawnych zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 2. Klient może wybrać wyłącznie jeden z dostępnych Pakietów Prawnych. Informacja o aktualnej ofercie znajduje się w Serwisie.
 3. Po dokonaniu wyboru Pakietu Prawnego i przesłaniu oferty jego zakupu do Usługodawcy, Klientowi zostaje przesłane – na podany przez Klienta adres e-mail – potwierdzenie przyjęcia oferty wraz z umową o świadczenie usług prawnych zapisanej w formie elektronicznej.
 4. Umowa o świadczenie usług prawnych jest zawierana w formie elektronicznej, za pośrednictwem https://autenti.com.
 5. Pakiet Prawny zostaje aktywowany z chwilą podpisania umowy o świadczenie usług prawnych, w sposób opisany w ust. 4 powyżej.
 6. Przysługujące Klientowi godziny świadczenia usług prawnych w ramach posiadanego Pakietu Usług Prawnych są rozliczane w okresach Kwartalnych. Niewykorzystane w danym Kwartale godziny nie przechodzą na poczet kolejnych Kwartałów.
 7. Umowa o świadczenie usług prawnych w ramach wybranego przez Klienta Pakietu Usług Prawnych jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie.
 8. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia usług w ramach posiadanego przez Klienta Pakietu Usług Prawnych jest płatne z góry w odniesieniu do danego Kwartału podlegającego rozliczeniu, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Klientowi prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ARTYKUŁ 12
SPOSOBY ROZLICZANIA GODZIN W RAMACH PAKIETÓW USŁUG PRAWNYCH

 1. Godzina pracy równa się godzinie zegarowej pracy merytorycznej prawnika.
 2. Najmniejsza jednostka rozliczeniowa w ramach posiadanego Pakietu Prawnego wynosi 15 (słownie: piętnaście) minut („Kwadrans”).
 3. Usługi w ramach posiadanego Pakietu Prawnego realizowane są w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00.
 4. Całkowity czas pracy zaokrąglany jest do Kwadransa w ten sposób, że: jeżeli czas pracy w danym Kwadransie nie przekroczył 7 min., czas ten pomija się w zestawieniu; jeżeli czas pracy w danym Kwadransie przekroczył 7 min., czas ten zaokrągla się w górę do pełnego Kwadransa.
 5. Po przesłaniu przez Klienta zlecenia w ramach posiadanego Pakietu Prawnego, Usługodawca prześle Klientowi informacje o przyjęciu zlecenia do wykonania oraz terminie jego wykonania.
 6. W momencie rozpoczęcia współpracy (podpisania umowy o świadczenie usług prawnych) Klient otrzyma od Usługodawcy indywidualny, stały dostęp do elektronicznego dokumentu, w którym Usługodawca będzie na bieżąco  rejestrował godziny świadczenia usług prawnych w ramach posiadanego przez Klienta Pakietu Usług Prawnych.
 7. Usługodawca zobowiązuje się również, na każde dokumentowe żądanie Klienta, do każdorazowego informowania go o liczbie godzin wykorzystanych w danym Kwartale.
 8. Koszty dojazdu prawnika do siedziby Klienta bądź pod inny wskazany przez Klienta adres rozliczane są w ten sposób, że do całkowitego czasu pracy wlicza się czas przeznaczony na dojazd prawnika do wskazanego przez Klienta miejsca, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 4 powyżej.

ARTYKUŁ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na następujące adresy Usługodawcy:

(a)   adres elektroniczny: sklep@bettercallmika.pl;
(b)   adres korespondencyjny: ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym w przypadku:

(a)    rozpoczętego świadczenia Usług, w szczególności udostępnienia Produktu, jeżeli Klient wraził zgodę na ich świadczenie bądź dostarczenie Produktu (będącego Treścią Cyfrową) przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
(b)   świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

6. W toku zakupu Produktu Klient ma możliwość wyrażenia zgody na wykonanie Umowy Sprzedaży i dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W przypadku zaznaczenia przez Klienta fakultatywnego checkboxa zawierającego treść oświadczenia, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Usługodawcą.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym Artykule Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

8. Usługodawca dokona zwrotu wartości Zamówienia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta (Konsumenta, Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego_ od Umowy Sprzedaży.

ARTYKUŁ 14
DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://bettercallmika.pl/polityka-prywatnosci/.

ARTYKUŁ 15
REKLAMACJE

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zakupionego Produktu bądź procesu zakupowego opisanego w Art. 6 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@bettercallmika.pl lub na adres korespondencyjny: Better Call Mika Łukasik, ul. Widawska 25 lok. 32, 01-494 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać:

(a)   dane umożliwiające identyfikację Użytkownika,
(b)   przedmiot reklamacji oraz
(c)   żądania związane z reklamacją.

5. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej doręczenia.

ARTYKUŁ 16
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
Z KONSUMENTAMI LUB PRZEDSIĘBIORCAMI UPRZYWILEJOWANYMI

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie Treści Cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności poprzez:

(a)    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
(b)   skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl./

3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym ma również prawo skorzystania z platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

4. Platforma ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej, ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ARTYKUŁ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie.
 2. Do Umów Sprzedaży lub umów o świadczenie usług prawnych w ramach Pakietów Prawnych zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia lub zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych w ramach Pakietów Prawnych.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu, o ile nie zastrzeżono odmiennie, stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Serwisie.