16 listopada 2021 r. projekt nowelizacji ustaw podatkowych zwany jako „Polski Ład” został podpisany przez prezydenta RP.

Bez wątpienia regulacje zawarte w ustawie będą miały istotny wpływ na obciążenia przedsiębiorstw w Polsce. Wprowadzają bowiem szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych. Obciążenia te dotkną również członków zarządów, prezesów spółek, a także inne osoby wybrane do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość wynagradzania członków zarządu na mocy uchwały powołującej ich do wykonywania obowiązków. Jeżeli spółka zdecyduje się wynagradzać członka zarządu za obowiązki pełnione w ramach powołania, otrzymane z tego tytułu przychody są opodatkowane progresywnymi stawkami podatkowymi wynoszącymi 17% i 32%. W przypadku członków zarządu niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce, istnieje możliwość zastosowania 20% stawki podatku.

W obowiązującym stanie prawnym, przychody uzyskiwane przez członków zarządu w ramach stosownych uchwał nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Powyższe – w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego – ulegnie jednak zmianie od 1 stycznia 2022 r.

„Art. 15. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292,1559 i 1773) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 66 w ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu: „35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.”

Od 1 stycznia 2022 r.. przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków będą stanowiły podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej oraz nie będzie istniała możliwość odliczenia jej od podatku.

W praktyce oznacza to, że efektywne opodatkowanie w pierwszym progu podatkowym ww. osób wzrośnie z 17% do 26%, w drugim progu podatkowym zaś z 32% do 41%.

Składka dotyczy wyłącznie osób powołanych do pełnienia funkcji w zarządzie, które pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Jeżeli funkcja członka zarządu wykonywana jest nieodpłatnie, składka nie będzie pobierana.
Zgłoszenia członków zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje spółka, która będzie również płatnikiem tych składek.