16 listopada 2021 r. projekt nowelizacji ustaw podatkowych zwany jako „Polski Ład” został podpisany przez prezydenta RP.

Bez wątpienia regulacje zawarte w ustawie będą miały istotny wpływ na obciążenia przedsiębiorstw w Polsce. Wprowadzają bowiem szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych. Obciążenia te dotkną również członków zarządów, prezesów spółek, a także inne osoby wybrane do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość wynagradzania członków zarządu na mocy uchwały powołującej ich do wykonywania obowiązków. Jeżeli spółka zdecyduje się wynagradzać członka zarządu za obowiązki pełnione w ramach powołania, otrzymane z tego tytułu przychody są opodatkowane progresywnymi stawkami podatkowymi wynoszącymi 17% i 32%. W przypadku członków zarządu niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce, istnieje możliwość zastosowania 20% stawki podatku.

W obowiązującym stanie prawnym, przychody uzyskiwane przez członków zarządu w ramach stosownych uchwał nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Powyższe – w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego – ulegnie jednak zmianie od 1 stycznia 2022 r.

„Art. 15. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292,1559 i 1773) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 66 w ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu: „35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.”

Od 1 stycznia 2022 r.. przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków będą stanowiły podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej oraz nie będzie istniała możliwość odliczenia jej od podatku.

W praktyce oznacza to, że efektywne opodatkowanie w pierwszym progu podatkowym ww. osób wzrośnie z 17% do 26%, w drugim progu podatkowym zaś z 32% do 41%.

Składka dotyczy wyłącznie osób powołanych do pełnienia funkcji w zarządzie, które pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Jeżeli funkcja członka zarządu wykonywana jest nieodpłatnie, składka nie będzie pobierana.
Zgłoszenia członków zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje spółka, która będzie również płatnikiem tych składek.
Podobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email